OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne IMED sp. z o.o. sp.k., ul. Czesława Niemena 2/U7, 81-603 Gdynia, NIP: 5882400223 (dalej „Centrum Medyczne”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Centrum Medyczne IMED, ul. Czesława Niemena 2, 81-603 Gdynia
 • telefonicznie: 58 72 72 172
 • przez e-mail: info@cm-imed.pl
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.cm-imed.pl

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Centrum Medyczne IMED, ul. Czesława Niemena 2, 81-603 Gdynia
 • telefonicznie: 58 72 72 172
 • przez e-mail: iod@cm-imed.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

 • w celu realizacji naszych usług, tworzenia dokumentacji medycznej, archiwizowania dokumentów, przypominania o wyznaczonej wizycie, zmianach terminu, itp. na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę można wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi.
 •  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 •  w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Pacjentów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Pacjentach, analizy finansowej naszej Kliniki, itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie/papierowo, a także w sposób zautomatyzowany/elektronicznie, są również przetwarzane w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Profilowanie danych osobowych będzie polegać na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz potrzeb tylko w celach statystycznych i zaoferowaniu Pani/Panu produktów i usług Kliniki.

4. Prawo do sprzeciwu

 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 • Z prawa sprzeciwu może Pan/Pani skorzystać od 25 maja 2018 roku.

5. Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (w tym dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług) możemy przetwarzać do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Natomiast archiwizacja Pani/Pana danych będzie utrzymywana przez 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

6. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

8. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usług medycznych w Centrum Medycznym i czynności z tym związanych (w tym kontroli jakości, zgłoszenia reklamacji, itp.). Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.